دعوت به همکاری

شرکت نسیم سلامت پاسارگاد، به منظور تکمیل سرمایه انسانی مورد نیاز خود در عنوان های شغلی زیر، دعوت به همکاری می نماید.