با توجه به کمبود حدود یکصد هزار تخت بستری در کشور (با توجه به برنامه ششم توسعه)، و همچنین سن بالای بیمارستان های موجود و دسترسی نامتقارن و نامناسب بیماران محترم به خدمات مورد نیاز، شرکت نسیم سلامت پاسارگاد بر اساس مدل مشارکتی بخش خصوصی و دولتی (PPP) اقدام به احداث شهرک های سلامت با ظرفیت ۷۰۰۰ تخت بیمارستانی کرده است. همانطور که در نمودار زیر مشهود است، این شرکت با عنایت به مدل انتخابی و سرمایه گذاری مدنظر پیشرو در صنعت بوده و بستر ساز تحولی شگرف در مدیریت و عرضه خدمات درمانی خواهد بود.
این شرکت از این حیث اولین و پیشرو ترین مجموعه خصوصی در کشور به منظور پیاده سازی مدل سرمایه گذاری مشارکتی از منظر میزان سرمایه گذاری، نوع مدل سرمایه گذاری و گستردگی جغرافیایی می باشد.