دکتر مجید قاسمی
دکتر مجید قاسمی

ریاست محترم هیات مدیره

سید کاظم میرولد
سید کاظم میرولد

نائب رئیس محترم هیات مدیره

علی عبدالعلی زاده
علی عبدالعلی زاده

عضو محترم هیات مدیره

علی سلیمانی شایسته
علی سلیمانی شایسته

عضو محترم هیات مدیره

دکتر سجاد مخبر
دکتر سجاد مخبر

مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره