دکتر مجید قاسمی
دکتر مجید قاسمی

رئیس هیات مدیره

سید کاظم میرولد
سید کاظم میرولد

نائب رئیس هیات مدیره

علی عبدالعلی زاده
علی عبدالعلی زاده

عضو هیات مدیره

علی سلیمانی شایسته
علی سلیمانی شایسته

عضو هیات مدیره

دکتر سجاد مخبر
دکتر سجاد مخبر

مدیرعامل و عضو هیات مدیره