دکتر مجید قاسمی

رئیس هیات مدیره

علی عبدالعلی زاده

عضو هیات مدیره

دکتر رحمت اله صادقیان

عضو هیات مدیره

دکتر مجتبی کباری

عضو غیر موظف هیات مدیره

دکتر سجاد مخبر

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره