دکتر مجید قاسمی
دکتر مجید قاسمی

رئیس هیات مدیره

مهدی صفری

عضو غیر موظف هیات مدیره

علی عبدالعلی زاده
علی عبدالعلی زاده

عضو غیر موظف هیات مدیره

علی سلیمانی شایسته
علی سلیمانی شایسته

عضو غیر موظف هیات مدیره

دکتر سجاد مخبر
دکتر سجاد مخبر

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره