دکتر مجید قاسمی
دکتر مجید قاسمی

رئیس هیات مدیره

علی عبدالعلی زاده
علی عبدالعلی زاده

عضو غیر موظف هیات مدیره

دکتر سجاد مخبر
دکتر سجاد مخبر

مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره