اولین نوزاد در بیمارستان شهید ستاری قرچک متولد شد

حمید جمالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از ١ ماه از افتتاح فاز اول بیمارستان شهید ستاری قرچک شب گذشته اولین نوزاد در بیمارستان متولد شد.

جمالی گفت : این نوزاد که دختر است شب گذشته ساعت ۲۳:۲۰ به عنوان اولین نوزاد به صورت رسمی در قرچک متولد شد و گواهی تولد نیز از همین بیمارستان صادر خواهد شد.

رئیس بیمارستان برکت شهید ستاری شهرستان قرچک افزود: پیش از این زنان قرچکی برای تولد نوزاد باید به شهرهای هم جوار مانند ورامین ، پاکدشت، تهران و یا شهرری مراجعه می کردند، که با افتتاح بیمارستان برکت شهید ستاری به عنوان تنها بیمارستان این شهرستان، مادر باردار می توانند ، در شهر خود زایمان را انجام دهد.

وی تاکید کرد: در این بیمارستان زایمان طبیعی با ۵ تخت و نیز زایمان سزارین با بهترین متخصصان و پزشکان ماما انجام می شود.